شتابدهنده دانش آموزی بهرافن ، اولین شتابدهنده دانش آموزی در کشور با تیمی از دانشجویان دانشگاه تهران دانشگاه امیر کبیر، دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه‌ علم‌و‌صنعت ‌و ‌دانشگاه ‌علامه ‌طباطبایی‌؛ ‌فعالیت‌ خود‌ را‌ در‌ حوزه ‌تعلیم‌ و تربیت ‌و‌ نیز ‌پرورش‌ روحیه ‌کارآفرینی‌ دانش‌آموزان‌ در‌سال‌ 1395 آغاز کرده است. فعالیت هایی نظیر برگزاری کلاس های آموزشی برگزاری کارگاه های مهارت افزایی ، برگزاری رویداد های کارآفرینی دانش آموزی ، فرایند شتابدهی و تجاری سازی استارتاپ های دانش آموزی از جمله فعالیت های شتابدهنده دانش آموزی بهرافن می باشد. این ‌مجموعه ‌مفتخر ‌است‌ که ‌به ‌همت‌ جوانان ‌این ‌مرز ‌و‌ بوم ‌به ‌سند‌های ‌آموزشی‌ و‌ تربیتی ‌جامعی ‌با ‌محوریت‌ معیار‌های ،تربیتی ‌و‌ توجه ‌به ‌علوم ‌روز ‌دنیا ‌در‌ حوزه ‌آموزش‌ دست‌ یافته ‌و ‌در‌اجرای‌ فعالیت‌های‌ گوناگون ‌آموزشی‌،‌ تربیتی  مهارت ‌افزایی‌، ‌شتابدهی ‌و ‌حتی ‌تجاری ‌سازی ‌آن ‌را ‌سرلوحه ‌خود‌ قرار ‌داده ‌است.