صفحه اصلی

فعالیت های ما

رویدادهای دانشجویی پیشین

سلسله نشست های کارآفرینی “کارآفرینی چیست و کارآفرین کیست؟”

دانشجویی

کارگاه زیست کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی

دانشجویی

رویدادهای دانش آموزی پیشین

فهرست